Thứ Năm, tháng 4 22, 2021

* Hampshire tàn thu

 Thu tàn,
đâu lá cũng vàng,
Cũng xơ xác rụng 
cũng man mác buồn.
Ảnh fb bxl.
Rét ngoài da 
lạnh trong hồn,
Tiễn thu ta những 
bồn chồn mong thu!
Chiều nay 
sương xuống mịt mù...