Chủ Nhật, tháng 4 18, 2021

* Lá thu

 Cuối thu vàng 
lá khô vàng,
Như liễu như huyễn 
như đang trở mình.
Ảnh fb bxl
Vậy thôi 
như thể chúng sinh,
Nào ai thấu cả
sự tình nhân gian.
Vô minh...bệnh, tử 
nghiệp mang!