Thứ Tư, tháng 4 21, 2021

* Selfie

 Selfie nè tụi bay ơi!
Selfie đây mau lên đi,
Tay này cầm dép mỏi rồi,
Muốn thì mình chớp mấy hồi 
phải không?
Ảnh Internet.
Nhưng thôi 
khổ vì đợi mong!
Trò chơi giả tạo 
mà lòng thấy vui.
Mãi mốt giàu có 
sang rồi,
Có nhiều cái thật 
đổi dời vòng tay.
Đời tạm bợ, giả...
mượn vay,
Ảnh kia ngày đó còn đây 
trong lòng.
Hữu hình hữu hoại ... 
sắc không.