Thứ Ba, tháng 11 20, 2012

* Cùng với Thiên Bồng trên CdNth6875: Hư không.

Thiên Bồng:

"Chiều thu chầm chậm bước
Nhường chỗ gió đông về
Như thời gian hẹn ước
Chìm vào một cơn mê"TB.


locbach:

"Thu đông thời khắc bước,
Như tự khắc vào lòng,
Bao dấu vết có không,
Cũng rồi cùng hư không."BXL.