Thứ Năm, tháng 7 25, 2013

* Đi rông

Viết hòa vui cùng Đan Thanh trên SPQN. "Em từ lục bát bước ra".

Em từ lục bát bước ra,(Thơ Đan Thanh.)
Có thân từ mẹ có cha đỡ đần.
Khôn ngoan,giỏi dắn, chuyên cần,
Mang em về tính chuyện gần chuyện xa.

Thế rồi em của riêng ta,
Vườn rau em tưới việc nhà em trông.
Còn ta khuya sớm đi rông...Dzui!