Thứ Sáu, tháng 7 26, 2013

* Họp mặt

 Tặng các bạn lớp Nhị 6/Khóa 11 SPQN nhân ngày họp lớp sau 40 năm .....

                                                        Ảnh : Thuyền về tựu biển Quy Nhơn

"Các bạn nhị sáu vui quá đi,
Đã bốn mươi năm chứ ít gì!
Cách mấy! Xa xôi! duyên thế hệ,
Qua rồi lệ thấm hải hồ di.

Mở rộng vòng tay hãy ôm nhau,
Đừng đếm oằn vai tóc mấy màu,
Đừng nhắc được gì hay mất cả,
Vì ta còn chỉ chững này đây..."