Thứ Năm, tháng 7 11, 2013

* Càng đau

                                                                           Ảnh Internet.

Thương cho phận nhỏ nước tôi,
Nằm bên cường bạo trải bao nhiêu đời.
Nhập nhằng áp bức không thôi,
Lực dân sức nước mãi hoài tiêu hao.

Tổ tiên Việt lắm anh hào,
Nhưng cũng có kẻ chuyên đào mộ cha.
Vì danh vị chúng chẳng tha,
Buôn dân,bán đảo làm ma cho Tàu.
Càng suy, càng nghĩ, càng đau...