Thứ Tư, tháng 7 10, 2013

* Chùa xưa

                                                                        Hà Nội 1890s

Trụ tự Thăng Long đức Hoa Lư,
Vang vang biểu tượng đặt quốc thư,
Bắc phương bạo ngược tâm càng quấy,
Càng tự nhục thân chuốc bại ư.

*
Chùa cổ nghìn năm vẫn còn đây,
Dấu xưa mưa nắng há ngại gì,
Uy nghi bóng dáng vầng dương sáng,
Nền văn tảng hóa Việt trời mây.