Thứ Sáu, tháng 7 05, 2013

* Kiếp lục bình


Không chỗ cho bà để bán rau,
Bà đem rau bán đặt ven cầu,
Tay yếu lưng còng qua niền gióng,
Gánh đời khốn khó bởi vì đâu?
 *
Rau vẫn còn xanh bên nước sông,
Bà còn hy vọng bán cho xong,
Kẻo mai héo úng không còn vốn,
Bà lại vướng mang nợ trong lòng.
*
Không còn ai mua giúp đỡ bà?
Chiều rồi bóng ngã bụi mù che,
Người,xe đông đúc nhìn có thấy,
Bà ngước lên trời mắt đỏ hoe. 
*

Không chỉ than thân trách phận mình,
Môi khô ấp úng những lời kinh,
Trời cao,Phật lạ cao lạ quá,
 Ban phước già xin... kiếp lục bình.