Thứ Ba, tháng 7 09, 2013

* Ta xin...

Viết hòa cùng Mặc Giang trên HX. "Ta xin góp mặt cuộc đời".

Ảnh Internet.

Đời là biển khổ người ơi,
Khéo tu để dứt cõi đời trầm luân.
Tùy duyên nên hội nên phân,
Xin chi cho nặng kiếp phần người tu.
Sớm xa lánh những ngục tù,
Của thân ,tâm ,ngã và hư không về.
Một mai thoát dứt đường mê,
Niết bàn là chốn đi về thảnh thơi.