Thứ Sáu, tháng 7 19, 2013

* Là là

Viết hòa cùng với TKQ. trên HX.org "Mộng Trùng Lai"


Trong trùng điệp kiếp lưu linh,
Mai rày mốt nọ có hình dáng đâu!
Vũ linh sinh diệt nhiệm mầu,
Vô ngã tướng chấp tu lâu tinh tường.


Trùng lai là nợ vấn vương,
Yêu thương là nợ đời thường em-tôi.
Hãy là là áng mây trôi...