Thứ Sáu, tháng 10 25, 2013

* Đành thôi

Thêm lần nữa cạo đầu,
Định lên núi tìm thầy,
Nhớ lời chê nặng kiếp,
Đành thôi chớ sao đây.
Đào hoa lỡ kiếp này,
Nếu kiếp sau còn nữa,
Con có phải nhờ thầy,
Giải oan tình bủa vây.

Thầy thương con số nặng,
Đường tu đà không đặng,
Xin kiếp nữa thong dong,
Vì đâu thầy biết không!!!

Biết vô duyên thiền định,
Muốn giữ tâm thanh tịnh,
Nhưng ngã đạo khó tìm,
Bởi còn tiếng nhịp tim....