Thứ Bảy, tháng 10 19, 2013

* Cháy

Nhìn cháy năm này tại Syd-ney,
Lại nhớ năm xưa lửa ngút đầy,
Làng tôi ngùn ngụt cơn bão lửa,
Tro tàn còn lại trắng đôi tay.

Ảnh Internet

Chẳng phải thiên tại như Syd-ney,
Nhân tâm bấn loạn đám quan thầy,
Đốt làng lấy lửa khai công lợi,
Bát cơm mùi khói nước mắt cay.


Lửa đưa sức nóng tậng cao mây,
Bày tỏ oan khiên hạ giới này,
Khánh về thăm xóm thương người khó,
Ngước mặt kêu trời...tội chi đây!