Thứ Ba, tháng 3 16, 2021

* Hampshire 16.03

Sáng nay
trở lại Hampshire,
Nắng thì còn nắng
không ai với mình.
ảnh fb bxl
Ngồi buồn tênh
chớp vài hình...
Cũng cái Mall nhỏ
vô tình lạ chưa.
Qua một đêm
đã khác xưa...
Cái nhìn lạnh ngắt
giữa trưa ấm trời.
Chưa gì
mà cảm xa xôi,
Chưa chi đã thấy
tình đời thế sao!
Rồi một mai
những hư hao...