Thứ Hai, tháng 3 01, 2021

* Thay hình

 Thay hình đổi ảnh 
ngắm chơi vui,
Đếm răng tóc rụng 
bấy nhiêu rồi,
Cái chi dụng được 
còn chi hỏng,
Thử chắc chắn xem 
kẻo chúng cười!
Ảnh fb bxl
Thay dáng đổi hình 
khác chi không?
Uốn éo 
chữ V chữ S còng,
Kim đồng hồ chỉ 
hoài không thẳng,
Mới hiểu ra 
vô dụng một thằng!