Thứ Bảy, tháng 3 20, 2021

* Lễ tang cố TT. Thích Đồng Luận (2)

Ngày thứ 3-Lễ tang cố TT Thích Đồng Luận...
...
Còn lại nắm tro
gửi cõi trần,
Phần người nhiêu đó
thế là xong,
Khói hương giờ
cũng như hoang bụi,
Niết Bàn đây
Thầy hẳn yên lòng...!
Ảnh fb Thiều Võ.
Đời sống vô thường
cuộc tạm vay,
Duyên tụ rồi tan
như gió mây,
Biết tan rồi tụ
tâm chi bận,
An, nhiên, thiền tại
sát na này...