Thứ Sáu, tháng 3 26, 2021

* Ngày đó

 Ngày đó 
rồi cũng đến thôi,
Dắt dìu nhau bước 
một đời khánh tân.
Ảnh Internet.
Tơ lòng còn những 
yến oanh,
Gửi làn mây trắng 
trôi gần nổi xa.
Quê hương đâu 
bóng chiều tà...