Thứ Năm, tháng 3 25, 2021

* Tĩnh Tâm

Tâm ở đâu,
mình có tâm không?
Làm sao để tĩnh
tôi mênh mông tìm.
Ảnh fb internet.
Người ta nói
chỉ có người điên,
Mới thường gửi nó
vào miền lãng du,
Mình điên chưa
cứ gãi mãi đầu,
Cũng không rõ
nỗi ưu sầu phân vân,
Oh thì tâm ở xa
cũng có khi gần...
Không ai biết chắc
có trong tim mình,
Trong đầu
chưa hiểu thế tình,
Tĩnh là định tĩnh
lặng yên vào Thiền!