Thứ Sáu, tháng 3 19, 2021

* Lễ tang TT. Thích Đồng Luận.

Phải đi!
à phải đi rồi,
Mang thân thất đại
ngậm ngùi trần gian.(*)
Sớm hay muộn
như sẵn sàng,
Ngỡ ngàng chi để
võ vàng lòng đau!
Duyên sinh
dầu được kiếp sau...
Ảnh fb. Nguyễn Kim Chức.
Phải về!
ừ phải về thôi,
Về với vũ trụ 
cõi Trời bao la.
Chào vĩnh biệt 
chốn Ta Bà,
Hữu sinh hữu diệt 
đời là huyễn như.
Niết Bàn cực lạc 
tịnh tu!
Phải vậy!
ờ luật thủy chung,
Của ta vay mượn
được chừng ấy nên.
Trả về thất đại
chớ quên,
A lợi gia thức
tảng nền tái sinh.
Khi nao?
Bồ tát, chúng sanh...
(*) Thất đại : thân con người không phải chỉ có “Đất, nước, gió, lửa” mà còn “ không, kiến và thức” nữa!