Thứ Hai, tháng 3 29, 2021

* Hampshire 29.03

 Về lại đây 
chiều đầu tuần,
Hampshire còn nắng 
ai khuân rét về.
Ảnh fb bxl.
Thấm từng cơn 
buốt tái tê,
Jean nào thủng lỗ 
nhiêu khê gió lùa.
Thư viện 
vắng người ra vô...