Thứ Sáu, tháng 6 04, 2021

* Di cư

 Vì sao phải bôn ba xứ lạ?
Tương lai nào liều lĩnh vong thân,
Xa người thương…cốt nhục tình thâm,
Quê hương đó còn ta trong nỗi nhớ!
Ảnh Vương Bạch
Ở đâu cũng cơm ngày hai bữa,
Nhưng tại sao…vẫn cứ phải ra đi,
Tại vì đâu… chắc chắn bởi tại vì,
Muốn được sống có quyền làm người chân chính!