Thứ Hai, tháng 6 07, 2021

* Dinh thự

 Dinh thự nguy nga để làm gì?
Trộm dân cướp nước sổ đời ghi?
Khoe khoang sang trọng huênh hoang chút,
Gông cùm củi sắt đến một khi!
Ảnh Internet.
Không ai ganh tị nói chi đâu?
Chẳng qua thể chế dụng công hầu?
Được vậy đững cho dân khờ dại,
Khôn hồn hiến trả tránh họa mau!