Thứ Năm, tháng 6 03, 2021

* Nghiệp tập

 Làm sao để qua sông?
Có thể ta bơi lội,
Trời đất rộng mênh mông,
Tứ chi chừng đã mỏi!
Ảnh fb.
Làm sao để qua khỏi?
Dòng nước cuồn cuộn trôi,
Mãi mãi và muôn đời,
Dừng đâu trăm năm tuổi!

Nhờ thuyền đưa qua sông,
Pháp Như Lai định dòng,
Ta và con thuyền lớn,
Vạn hữu rồi hư không!

Tạm nhờ thân nương tựa,
Đến lúc nào đó thôi,
Tự tánh tuệ tâm thời,
Nghiệp tập còn tới lui!

Như Lai qua bao kiếp,
Đã mang nghiệp làm người,
Ta biết gì kiếp trước,
Mai sau có là người?