Thứ Tư, tháng 6 30, 2021

* Nhị tâm

 Đứa này ở biển Quy Nhơn,
Đứa kia Zurich tuýt miền trời Âu.
Hai đứa một thân hai đầu,
Có chung những chuyện tương cầu như nhau.
Ảnh fb bxl
Ăn nằm lâu nợ thâm sâu 
Đứa lo Thiền học đạo mầu tìm duyên.
Đứa còn thích chuyện trần gian,
Khiêu vũ, tiêu khiển, yêu đương, dục tình.
Ngày ngày tranh luận bất minh,
Tu thì muốn được tâm linh lạc nhàn.
Thân phàm cám dỗ lòng tham,
Buông bỏ thì uổng chẳng cam đời này.
Chừng nào hai đứa…một đây?
Thân tâm hợp nhất ngã này là ta.
Không cãi theo mày hay qua,
Quí nhau từ bỏ tất cho vui buồn.
Tu ra tu tránh giả tồn,
Tham sân si diệt … pháp môn nguyện thành.
Giải thoát luân hồi thiện lành,
Đường Bát Chánh pháp … thực hành đạo nhân!
Hạnh khó nhất tâm chuyên cần…
Sửa mình sửa cả cái hằn bẫn dơ.
Thập bát giới biệt luận cơ.