Thứ Hai, tháng 6 14, 2021

* Thức tỉnh

 Đoan Ngọ 
-Tết của người Trung Hoa!
Cần thiết bỏ bớt 
giữ nước ta chủ quyền!
Hán hoá 
đa dạng, thường xuyên,
Đừng cho họ tưởng 
bản nguyên ta là…
Lạc Việt độc lập 
dân ta!
Ảnh fb.
Nhiều thứ 
tưởng tín mà mê!
Nếu không phản tỉnh 
họ chê lũ cuồng.
Thế trận tâm 
bãi chiến trường,
Giặc nền văn hoá 
núp đường tâm linh.
Cảnh giác 
quan điểm của mình!

Thế hệ cha chú … 
trước đây,
Học lịch sử Hán 
thuộc làu như dân.
Vì sao vậy? Vong bản chăng?
Không, vì thiếu phán đoán 
nhận nhầm thù thân.
Nguy cơ diệt chủng 
đã gần…

Tin Phật 
mình tôn là Thầy,
Là Đấng Chánh giác 
dạy bày chúng sanh.
Lời kinh Phật nghiệm đã thành,
Đừng ai điên đảo 
biển hình bùa mê?
Tu theo 
pháp bổn Bồ Đề!