Thứ Sáu, tháng 6 25, 2021

* Ngày mưa

 Tiết mùa đông 
ngày mùa đông,
Cây trơ trụi lá 
lạnh căm Melbourne.
Ủ ê 
tìm chỗ lá nằm,
Tả tơi, rủ rượi 
biệt tăm mây ngàn.
Về đâu hồn lá 
lang thang!
Ảnh fb bxl.
Tiên đoán 
3 ngày nhiều mưa,
CoVid lẩn quẩn 
vẫn chưa chầu trời.
Thế gian 
sợ sợ lắm rồi,
Thông minh nhân loại 
đến hồi bó tay?
Cuộc chiến đấu 
càng cam gay!

Mưa về 
mang lá ra khơi,
Mong cho CoVid cũng trôi 
theo dòng.
Cứ trôi về 
chốn Hán-Trung,
Hiệp cùng tổ phụ 
xứng dòng ác gian.
Cho loài người 
sống bình an!