Thứ Hai, tháng 12 10, 2012

* Khô lạ.                                               Biểu tình chống TQ. xâm lược tại VN.


Tháng mười năm nay miền trung khô hạn,
Không gió mưa sao bão táp ngang đầu?
Nhìn ai thấy cũng âu sầu,
Nửa lo Bauxite,nửa rầu biển Đông...
Sao đành đứng ngó như không???