Thứ Năm, tháng 12 27, 2012

* Còn rối

Biển Quy Nhơn.

Gió nhiều,
nhưng trúc không reo.
Phất phơ lá mỏng,
đón điều nghĩa nhân.
Quy Nhơn biển vẹn tình thâm,
Phêu phêu tóc bạc ân cần lời ru...
Xa kia còn chút mây mù,
Của hơi sương giá cuối thu muộn phiền.
Tôi như còn nặng chút duyên,
Của đời phiêu dạt của thuyền viễn khơi.
Tâm cang còn rối bời bời...