Thứ Hai, tháng 12 24, 2012

* Nếu


Nếu biển Đông là kho dầu khí mới,
thì Tàu Cộng hãy khôn hồn.
Cút ngay về Tàu gấp,
Đừng ngạo mạng ngông cuồng,
Dân Việt chẳng để yên.
*
Nếu biển Đông là vựa cá khổng lồ,
thì Tàu Cộng nên đừng vô.
Người Việt đã có cách,
Bảo tồn nguồn sinh lộ,
Ngoan ngoãn kẻo lỗ to.
*
Nếu chỉ muốn tranh giành lãnh hải,
thì Tàu Cộng cứ vô.
Biển Đông sẽ là mồ,
Vùi chôn lịch sử Hán.
Cho ngàn đời kêu than .