Thứ Năm, tháng 12 20, 2012

* Của ai...

Việt Nam là của ai?
Người Việt Nam không biết.
Người Việt Nam rên xiết.
Tàu Cộng lộng hành rồi.
*
Việt Nam là của tôi?
Sao tôi không hề biết.
Lên tiếng nói kịp thời.
Tàu Cộng cướp đảo khơi.

*


Việt Nam là của ai?
Tôi như người ngoài cuộc.
Không được quyền hay biết.
Tàu Cộng cướp nước tôi.
*
Việt Nam là của tôi?
Sao dững dưng không biết.
Công lý như xa vời.
Bản đồ Việt tả tơi.
*

Việt Nam là của ai?
Của người Việt đúng rồi!
Thôi đừng thờ ơ nữa.
Vì Tổ Quốc đi thôi.
*
Phải! Việt Nam của tôi!
Sinh thác vẫn của tôi,
Hán gian quân xâm lược.
Không dể chúng bay ơi!