Thứ Tư, tháng 1 02, 2013

* Hiệu lực
Luật biển hiệu lực hôm qua,
Lần nữa nhắc nhỡ Tàu ma dè chừng.
Sống trong thời đại văn minh,
Nên biết tự trọng của mình-người ta.
Ba hoa theo cách Tàu ma,
Có ngày phải chịu thúi tha đất Tàu.
Hiểu biết nên trả đảo mau,
Cút hẳn về Tàu sẽ được yên thân.
Nếu cứ tìm cách lấn dần,
Thì tai họa lớn bội phần Chệt ơi!!!
Đụng đến Việt,Chệt hết thời,
Lịch sử đã chứng minh lời ta răn.

Chệt nên nhớ,thuộc nằm lòng,
Ngoại xâm muôn thuở đừng hòng ở yên.
Oan khiên truyền kiếp thề nguyền...