Thứ Ba, tháng 1 29, 2013

* Để vậy sao

Hoàng ,Trường sa của ta,
Hán Cộng ý ranh ma,
Thôn tính đặt Tam sa,
Để vậy sao Đảng ta!