Thứ Ba, tháng 1 01, 2013

* Năm mới 2013

Trong dòng chảy,
Không ngừng nghỉ,
Những đam mê,
Không ngừng nghỉ.
*
Chào mười hai,
Đón mười ba,
Cùng lá hoa,
Vui chan hòa.
*Dáng thướt tha,
Bóng xuân qua,
Tiếng chim ca,
Vui chan hòa.
*
Mình hò vang,
Tình miên man,
Đời miên man,
Ta hò vang...