Thứ Năm, tháng 1 24, 2013

* Không đề 02

LÁNG GIỀNG (*) chi bẻ mặt,
HỮU NGHỊ được sao không?
HỢP TÁC nào có chỗ?
TOÀN DIỆN mãi mãi không!
*
ỔN ĐỊNH đừng ảo tưởng,
LÂU DÀI không sẽ không?
HƯỚNG TỚI nhiều thua thiệt,
TƯƠNG LẠI (*) họa diệt vong.
Ghi chú :(*):16 chữ vàng.