Thứ Sáu, tháng 1 11, 2013

* Không đề

                                                                  Ảnh Hương Xưa.

Sóng biển sao vô tình!
Gió mưa sao vô tình!
Ngày mùa đông vô tận...
Em than van một mình,
Bóng nhỏ đời mong manh.