Thứ Sáu, tháng 1 04, 2013

* Cùng với Xuân Phong trên HX. : Cha vềXuân Phong:

"Sinh lão bệnh tử lẽ thường
Làm con chữ hiếu lo tròn quý thay!
Chúc mừng hai bác sum vầy
Bên đàn con cháu mỗi ngày là vui"XP.
*

locbach:

"Sinh,Lão,Bệnh,Tử khiếp thay,
Phật pháp đã chỉ lẽ ngay tu hành.
Làm con đâu đó phân minh,
Hiếu để đạo lớn giữ mình hạnh vui."BXL