Thứ Sáu, tháng 1 18, 2013

* Sao còn


"Việt Nam là của ta,
Đất cùng biển bao la,

Trung Hoa to gấp bội,
Sao còn cướp sa-sa"(*).


Ghi chú :(*) Hoàng sa và Trường sa.