Thứ Năm, tháng 6 06, 2013

* Còn đây

Viết cho HT. nhân được đọc bài "Mấy Độ Hoa Vàng" của Hoài Thanh trên SPQN."Giọng nói xa xưa...của ai đây?
Mưa tuôn nước lở biển đầm lầy,
Trôi...ba mươi lăm năm rồi nhỉ!
Nhưng đầy nỗi nhớ mãi còn đây"BXL