Thứ Năm, tháng 6 13, 2013

* Tiến

                                                             Phi thuyền Thần Châu 10 TC.


Tiểu tiến hắn đang làm,
Đại tiến cũng đang kham,
Biển tiến cướp Việt Nam,
 "Tập" tiến phường sói lang.(*)

Ghi chú:(*) Tập Cận Bình.