Thứ Tư, tháng 9 25, 2013

* E-mail

Chơi trò chuyển e-mail đa dạng,
Có nhiều khi...kẻ thích người không,
Riêng tôi ...nhận giữ xem dần,
Mở coi đọc hết...chẳng cần vấn nghi.

Ảnh vui internetĐời phong phú chuyện gì cũng có,
Thế thì sao kén bỏ làm chi,
Đọc hết đi,xem kỹ đi,
Dọc ngang đều bổ khoai mì cũng ngon.

Núi có lở non mòn đâu đó!
Chuyện vui chơi trăm ngõ chưa tường,
Còn nhu cầu còn nợ vương,
Còn đêm gió mát bên vườn trầu xinh.

E-mail nối mạng thành sợi chuỗi,
Của chúng mình tạo thế giới vui,
Tài sản chung mới cho đời,
Còn trăng sao sáng còn nơi mơ hồ...

Đưa nhau đến bên thơ cùng nhạc,
Xây cung thương mây dạt nắng nồng,
Không bia rượu không sa cần,
Sao thêm thích thú mỗi lần e-mail.