Thứ Sáu, tháng 9 13, 2013

* Vô luận 02

Viết cùng Kiều Thanh trên HX. trong bài "Vô luận"

Ảnh Internet


"Thất tình "
lúc bị
lúc không,
Còn "không" và "sắc"
chảy rần trong nhau.

Làm người
trông "phép"
nhiệm mầu,
"Phép" không hề có,
mau đầu đường "tu".