Chủ Nhật, tháng 9 29, 2013

* Liên bang Úc 2013

Bầu cử liên bang đã rõ ràng,
Thời hưng Lao Động sách sang trang,
Liên Đảng đắc thành giành thắng lớn,
Nhận quyền lo việc nước dân ban.

Tony Abbot
(Lãnh tụ liên đảng-Tân Thủ tướng)
Trên, dưới ,gần, xa vẫn bình yên,
Sách lược tân kỳ cứ thay nên!
Đa nguyên, dân chủ trăm năm sáng
Nhân bản,tự do...lạng mọi miền...
                                                                     Kelvin Rudd
                                                           (Cựu lãnh tụ đảng Lao động).