Chủ Nhật, tháng 9 15, 2013

* Trống cổ

                                                                  Trống đồng Đông Sơn.


Trống đã rền vang những ngàn năm,
Khẳng định trời nam chủ Việt Hùng,
Trống biểu đồ ghi giòng văn hiến,
Kỳ công truyền tích giống Tiên Rồng .