Thứ Năm, tháng 9 05, 2013

* Vô luận

Ảnh internet

Làn hơi nhẹ, không mây cũng nhẹ,
Đất hoang vu ,nắng dậy hương thơm,
Cho nhau trong kiếp vô thường,
Rồi ra như thấy...con đường về không!