Thứ Sáu, tháng 9 20, 2013

* Trống cổ 02

Vẻ đẹp uy nghi đã thành đồng,
Sáng ngời sử Việt liệt tổ tông,
Trống linh huyền thoại ngăn xâm lược,
Hiệu triệu lòng người giữ non sông.

                                                                Trống đồng Đông Sơn.