Thứ Ba, tháng 10 15, 2019

* Neo's Garden Cafe'

Vẫn cà phê sớm 
sáng nay,
Vẫn những bạn cũ 
quán này năm xưa.
Ảnh Cô Tâm chủ quán.
Nắng vừa tỏ 
trời mù mưa,
Tháng mười thu đổ
gió mùa ngây ngây.
Vui vui lòng ấm
nắm tay!