Thứ Sáu, tháng 10 18, 2019

* Ghềnh Ráng

Như đã 
là ngày đông...
Trời 
mây giăng mịt mùng,
Ảnh Quyên Phạm
Nhìn Quy Nhơn 
không tỏ,
Sao thấy gì 
biển Đông,
Còn chi 
ngoài trống không?