Thứ Năm, tháng 10 10, 2019

* Melbourne nắng tháng 10

Nắng Melbourne
sáng và hiền,
Cuộc đời như Nắng
những triền sóng xô.
Fb.bxl.

Thành,hoại,...
cũng dạng hư vô,
Dữ dằn,
êm dịu...
năng vô lượng thời!
Tròn lên
chiếu đổ muôn nơi...
Xuân cho ấm lại
quên rồi rét đông.
Yêu em
tôi mãi nhớ mong,
Những vô duyên cớ
bởi lòng cuồng si!
Nắng trong
cho rõ xanh rì,
Một xa xa miết
một khi dứt tình.
Hồi sinh ảo vọng
vô minh!