Chủ Nhật, tháng 10 06, 2019

* Bóng cầu vòng

Cơn giông nhẹ
vừa thoảng qua,
Trên cao
mây lại điểm tô lắm màu.
Fb.bxl.
Đang giữa xuân
hoa nở đều,
Còn tôi vớ vẩn
cành nâu cõi cằn.
Chân trời
bóng cầu vòng giăng...