Thứ Bảy, tháng 10 19, 2019

* Mắm ruốc Vũng Nồm

Bữa cơm mắm ruốc 
dưa cà,
Không cao lương mỹ vị
nhưng đậm đà tình quê!
Mắm ruốc Vũng Nồm.

Má ngồi 
nhắc chuyện ngày xưa,
Cái thời Pháp thuộc
nhà chưa có mầy...
Thanh niên lên đường
đánh Tây,
Ruốc tràn chân sóng
nơi này chỗ kia,
Không người quang gánh
...chợ khuya.
Mắm...chưa kịp ngọt
đã về chiến khu...
Ruốc Vũng Nồm
khá đặc thù,
Ngon thơm sạch đẹp
với màu thuỷ chung!